Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Aktivity v kavárně

 

Kontakt: Dušková Alena, Mgr., telefon: 736 630 852

1.                 Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Služba je poskytována v areálu zařízení v Tloskově v objektu Fontána, z toho vyplývá i název služby - Kavárna Fontána. Společenské prostory této kavárny jsou bezbariérové, včetně přístupného hygienického zařízení.

Společenské prostory jsou rozděleny na dvě části pro hosty a prostor pro obsluhující. V dolní části je vymezen větratelný prostor pro kouřící.

Vybavení společenských prostorů moderním nábytkem je v počtu 45 míst. Místo u stolu je možné přizpůsobit uživatelům s  invalidním vozíkem. Útulnost a image prostorů dokreslují jako stavební součást klenby, zachované památkové prvky, sloupy v interiéru a krb, který je zpracován v odpovídajícím duchu a ve spolupráci při aktivitě s klienty zařízení. Dekorativní předměty a vybavení jsou výrobky klientů z našich aktivit. V horní části je umístěna výstavka s nabídkou výrobků z ostatních aktivit. Tyto výrobky mohou návštěvníci získat u přítomného zaměstnance za určenou úhradu (podléhá režimu jako ostatní produkty vzniklé v aktivitách).

V prostorách pro obsluhující jsou umístěny poličky pro zboží, lednice a mrazicí boxy, vybavení k vaření teplých nápojů, horkovzdušná a mikrovlnná trouba, ledovač, myčka nádobí.

Pro obsluhu jsou při odpovídajících činnostech v aktivitě k dispozici OOPP - jednorázové rukavice, zástěry, utěrky, případně nádobí. K dispozici jsou rovněž jednotné pracovní polokošile s logem kavárny, obsluhující klienti mohou mít motýlek a svou jmenovku.

2.                Komu je služba poskytována.

Návštěvníky naší kavárny jsou všichni občané, kteří si najdou chvilku pro příjemné posezení a občerstvení. Jsou to návštěvníci z řad veřejnosti, rodin s dětmi při svých procházkách, rodičů, zaměstnanců, klientů i jejich známých, studentů a dalších. Kavárna slouží ke společenským účelům, k pořádání oslav, školení, setkání.

Prostory kavárny lze pronajmout po dohodě s odpovědným zaměstnancem klientům, osobám z řad zaměstnanců pro pořádání soukromých společenských akcí. V tomto případě je uhrazena částka dle směrnice o úhradách. V těchto případech je vždy přítomen některý ze zaměstnanců spoluodpovědných za provoz aktivity, jeho přítomnost není započtena do jeho pracovní doby.

Kavárna slouží současně jako pracoviště aktivit pro klienty - jsou zacvičováni v činnostech  souvisejících s provozem kavárny.

3.                Kolektiv (počet), individuální činnost.

V aktivitě mohou být v činnosti zapojeni současně max. 2 klienti. Z celkového počtu 6 klientů se pravidelně v přítomnosti zaměstnance v aktivitě střídají, pracují individuálně nebo ve dvojici.

U klientů zapojených v aktivitě předpokládáme osvojené základy společenského chování, základní schopnost komunikace ve smyslu kladení jednoduché otázky, přijetí a uchování si odpovědi (objednávky) a schopnost reprodukce jednoduchých vzkazů. Současně jsou vhodné schopnosti motoriky potřebné pro roznášení zboží, teplých a studených nápojů a schopnost orientace osobou a v daném prostoru (komu je objednávka určena a její správné dodání).

4.                Cíl služby.   

Cílem služby je v rámci aktivizace klienta nakupujícím klientům poskytnout podmínky pro adekvátní zkušenost s nákupem jednoduchého zboží, nabídnout jim v praxi si ověřit možnosti vlastní volby a vlastního rozhodování. Rovněž operace nákupu za vlastní finanční prostředky je zde realizována v bezpečném prostředí, po nabytí těchto praktických zkušeností je mohou klienti běžně využívat ve veřejných službách. Pro některé z uživatelů jsou pro jejich volby připraveny v aktivitě pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci, s jejichž pomocí mohou zakoupit zvolené zboží.

 

Druhou oblastí pro uživatele je nabytí praktických zkušeností a společenského chování při návštěvách dalších restauračních a občerstvovacích zařízení - jak si objednat, co si objednat, jak je host obsluhován, kam s použitým nádobím, jak se vyrovnávají finanční částky, atp.

 

Pro klienty fungující v aktivitě je součástí jejich činností naučit se vyhovět požadavkům zákazníků, získat trpělivost, dovednost se v případě potřeby dohodnout nebo i omluvit, vyžádat si opětovné sdělení (když zapomene objednávku), podporovat kontakty s osobami v zařízení i mimo něj.

 

 Získané dovednosti může fungující klient využít i v případě svého pracovního uplatnění. Klienti mohou při dosažení určitých dovedností tyto využívat v plnění dohod o pracovní činnosti, souvisejících s dohodnutou odměnou za vykonanou činnost. Klienti se učí při činnostech vhodně využívat OOP a „firemní“ oděv.

 

V aktivitě kavárny jsou uživatelům k dispozici balené potraviny dle aktuální nabídky, polárky a polárkové dorty dle aktuální nabídky, nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva, pivo, stolní víno bílé i červené a sezónní zboží - k velikonocům, vánocům. Úhrada za jednotlivé druhy zboží je řádně vyvěšena. Na objednávku je provoz schopen zajistit zboží dle výběru k příležitosti různých oslav a setkání, toto nejméně týden předem.

5.                Koncepce práce.

Aktivizace klientů při činnostech souvisejících s provozem kavárny mohou probíhat v několika oblastech:

 

a)        Objednávka zboží:

-             výběr zboží dle katalogu nebo dle přání zákazníků na základě jejich zpětných vazeb
-             volba množství dodávaného zboží
-             časová orientace pro potřeby nových objednávek

b)       Přejímka ukládání zboží:

-            kontrola dodávaného sortimentu a jeho množství dle dodacích listů
-             třídění sortimentu a jeho uskladnění
-             příprava sortimentu pro obsluhování
-             poznávací indikace jednotlivých druhů sortimentu - druhy nápojů i jiného zboží a jejich názvy
-             dovednosti směřující k zapamatování současně nabízeného sortimentu

 

c)        Obslužné činnosti:

-             dodržení prostoru pro usazení zákazníka
-             přijmutí objednávky
-             vyřízení objednávky
-             případná příprava jednoduchých nápojů, vybrání objednaného zboží v určeném počtu
-             doručení objednávky správné osobě
-             přijmutí jednoduchých pravidel pro obsluhu návštěvníka - jak nosíme a podáváme zboží
-             zjištění dalších přání a informace o úhradě za zboží
-             informace o době provozu kavárny ve dnech i čase
-             činnosti spojené s odnášením použitého nádobí
-             úklid a úprava stolů po odchodu návštěvníka
-             práce spojené s mytím nádobí (myčka - ukládání, vyklízení, přiřazení druhů nádobí do úložných prostorů …)
-             doplňování sortimentu nabízeného zboží, jeho vybalování, přiřazování, srovnávání

 

d)       Práce spojené s úklidem prostorů kavárny:

-             odnášení obalových materiálů do sběru - papír
-             příprava vratných obalů
-             třídění odpadů a používání správných kontejnerů
-             udržování v čistotě oblečení vhodného pro fungování v aktivitě

e)        Zapamatování si měsíčního plánu činnosti v aktivitě s pravidly pro oznámení případné nepřítomnosti.

f)          Naučení se spolupráci s osobami z řad zaměstnanců odpovědnými za provoz aktivity.

 

6.                Jak často.

 

Aktivita nabízí své služby v průběhu roku v termínech vyznačených na vstupních dveřích, zpravidla 3x v týdnu v odpoledních hodinách. Ve středu dopoledne je možno zajistit provoz aktivity po telefonické domluvě s odpovědným zaměstnancem pro příslušný den.

 

Uzavřena je zpravidla v období státních svátků a v letních měsících v době čerpání dovolených, případně z jiných mimořádných důvodů, které jsou vždy na vývěsce uvedeny a schváleny odpovědným zaměstnancem.

 

 

7.                Jak dlouho.

 

Provoz kavárny je stanoven v rozmezí 2 - 5 provozních otevíracích hodin, přítomnost klientů fungujících v aktivitě je vhodná po celou tuto dobu, lze ji však vždy dohodnout. Není-li dohodnuto jinak, může se klient zapojit v aktivitě minimálně na dobu jednoho roku tak, aby činnosti mohly být směrovány na zvyšování pracovní i sociální kompetence klienta. Ostatní čas pro přebírku a přípravu zboží, pro denní uzávěrky provozu a inventury je pro zaměstnance stanoven mimo otevírací dobu.

 

8.                Doprovod - asistence u činnosti.

 

Klienti zde fungující přicházejí do aktivity samostatně v dohodnutou dobu. Návštěvníci mohou přicházet samostatně i s doprovodem. Pokud je zakoupené zboží většího objemu či v případě nedostačivosti zákazníka k jeho transportu, může v této situaci vypomoci klient fungující v aktivitě.

 

 

9.                Návaznost na vnější zdroje.

 

Především v teplých jarních, letních i podzimních dnech je provoz kavárny rozšířen o venkovní terasu, kterou navštěvuje veřejnost při svých vycházkách do přírody. V zimních měsících hledají návštěvníci příjemné posezení u zapáleného krbu.

 

Nabídky na využití prostorů i obsluhy využívají účastníci různých školení, seminářů, studenti středních i vysokých škol pro svá kolokvia s pedagogy. Probíhají zde rovněž setkání se známými osobnostmi veřejného i kulturního života.

 

Zaměstnanci kavárny i klienti pracující v aktivitě se zapojují do organizování setkání podobných zařízení z celé republiky - např. netradiční tréninková kavárna Slunečnice Zlín, kavárna Betanie Olomouc a další. Na těchto setkáních si své zkušenosti vyměňují zaměstnanci, uživatelé i návštěvníci.

 

Klienti zde fungující se mohou zapojovat do obdobných činností vykonávaných mimo zařízení, vypomáhají za dohodnutých podmínek dalším organizacím, např. při obslužných činnostech v místní sokolovně, při „Dnech dětí“, při fotbalových utkáních v obci, při provozu rekreačního zařízení na Nové Živohošti, …. V případě zakázky klienta mu může být poskytnut pracovní zácvik pro jeho další pracovní uplatnění. V případě potřeby může zařízení poskytnout asistenční doprovod - jedná se především o zácvikové fáze vykonávaných činností.

 

 

10.           Zaměstnanci a supervize.

 

Zaměstnanci v aktivitě jsou kvalifikovanými zaměstnanci zařízení pracující v různých dalších aktivitách.

 

Zboží do kavárny převzali inventurou odpovědní zaměstnanci ke 31.12.2006 po zrušení účtu č. 6015-34924121/0100 a vyhlášky o fungování Fondu obyvatel v hodnotě 74.122,- Kč. Úhrady za zboží v kavárně slouží k nákupu dalšího zboží. Jeho ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Inventura zboží probíhá 4x ročně, je o ní vyhotoven řádný zápis a případné přebytky plynoucí ze zaokrouhlení úhrad za poskytované zboží jsou poukázány složenkou na příjmový účet zařízení: č. ú.: 190034924121/0710. Toto je řádně dokladováno.

 

Úklidové práce jsou zajišťovány v dohodnutých termínech zaměstnanci úklidové skupiny.

 

Prostory kavárny jsou zabezpečeny poplašným systémem a zaměstnanec ve směně je povinen vždy při svém odchodu tímto systémem prostory zabezpečit.

 

Odbornou supervizi poskytuje na vyžádání JUDr. Jaroslav Dvořák, bývalý vedoucí pracovník Interhotelu Brno.

 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2022 CSS Tloskov