Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Muzikoterapie

Místnost pro skupinovou muzikoterapii I. je umístěna v objektu U Stromu. Je vybavena aparaturou (CD přehrávač, zesilovače, reprosoustavy), barevným osvětlením s manuálním ovládáním a hudebními nástroji (zejména rytmickými - velké a malé bubny, Orffův instrumentář, atd…) a dalšími pomůckami (terapeutické míčky, aromalampy, polštáře, šátky, loutky, …). Na zemi je vysoký koberec.

Místnost pro skupinovou muzikoterapii II. je umístěna v objektu Na Prádle. Je vybavena aparaturou (2 DVD přehrávače, zesilovače, reprosoustavy, videokamera, televize), barevným osvětlením s dálkovým ovládáním, a hudebními nástroji (zejména rytmickými – velké a malé bubny, Orffův instrumentář, …) a dalšími pomůckami (terapeutické míčky, aromalampy, polštáře, deky, velké papíry a výtvarné potřeby pro muzikomalbu, bazének s míčky, relaxační kout…). Na zemi je vysoký koberec.

Skupinová muzikoterapie je určena převážně mobilním uživatelům s mentálním, smyslovým i fyzickým postižením. Dále slouží pro praktické nácviky účastníků muzikoterapeutických školení a pro studenty.

Služba je poskytována skupině 2 - 8 uživatelů.

Cílem služby je:

·         uspokojování potřeb
·         pozitivní emocionální prožitky
·         aktivní a smysluplné vyplnění volného času, změna prostředí
·         budování mezilidských vztahů
·         rozvoj jemné a hrubé motoriky
·         podpora emocionálního vývoje
·         rozvoj estetického cítění a kreativity

Koncepce práce:

Ve stručném výčtu uvádíme možnosti, které využití zvuku a hudby v terapeutické práci (skupinové i individuální) nabízí:

·       Zvuk a hudba je ideálním prostředkem abreakce, k uvolňování psychické tenze a zátěžových stavů (využití bicích nástrojů pro tzv. zvukový ventil).

·       Zvuk a hudba je výborným prostředkem neverbální komunikace. Využití muzikoterapie často překračuje intenzitu a hloubku odpovídajících jevů ve verbálních přístupech (hudba totiž směřuje do hlubších sfér psychiky než mluvené slovo).

·       Muzikoterapie je silnou prožitkovou terapií. Hudba vytváří nosnou vlnu pro zážitky. Emoční reakce jsou často díky zvuku a hudbě dramaticky zesíleny a lze pozorovat intenzivní prožitky spojené s abreakcí a katarzí.

·      Hudba oslabuje obranné mechanizmy. Potlačený nevědomý materiál se stává lépe přístupný, což vede ke komplexnímu živému znovuprožití emočně významných momentů. Hudba má ten dar, že nás téměř v okamžiku přivádí ke zdroji různých emocí a prožitků. Pomocí zvuku a hudby lze trénovat rozvoj koncentrace a motoriky.

·        Uživatel je v terapeutickém rámci často lépe „čitelný“ a mnohé momenty a vazby se projevují transparentněji.

·     Zvuk a hudba je ideálním prostředkem při navozování stavu relaxace. Relaxační techniky představují účinný prostředek prevence napětí a stresu, nadměrné zátěže a nemocí, které jsou nadměrným stresem vyvolávány. Důležitost a prospěšnost relaxace platí obecně.

·         Zvuk a hudba může být účinným prostředkem při působení na somatickou sféru člověka, k ovlivnění fyziologických procesů v lidském organizmu.

Vedle těchto nastíněných možností mají muzikoterapeutická setkání ještě hlubší, podstatnější význam. Jádrem terapeutické práce je schopnost nabídnout člověku v roli uživatele autentický lidský vztah (tento vztah kultivovat, rozvíjet). Jinými slovy, terapeutická (a životní) zkušenost člověka nemá povahu technickou, ale především etickou.

Náplň činnosti včetně osobních cílů odpovídá  přáním i současným schopnostem a možnostem uživatele, způsobu jeho komunikace a jeho motivaci.

Muzikoterapie je nabízena zpravidla jednou týdně v pracovních dnech během školního roku. Služba sociální rehabilitace pobytové využívá nabídku muzikoterapie o plánovaných víkendech.

Minimálně je služba poskytována 45 minut.

U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě.

Podpora integrace, obrácená integrace, poskytování praxe, školení pracovníků, ukázky terapií během dne otevřených dveří, exkurzí…

Zaměstnanci provádějící muzikoterapii mají pedagogické vzdělání, které si pravidelně doplňují formou specializovaných kurzů a jsou vyškoleni v oblasti muzikoterapie a zacházení s technikou. Pracují pod supervizí.

Muzikoterapie INDIVIDUÁLNÍ
„FONTÁNA“

Místnost pro individuální muzikoterapii je umístěna v objektu Fontána. Je vybavena aparaturou (CD přehrávač, zesilovače, reprosoustavy), barevným osvětlením s dálkovým ovládáním, vibračním lůžkem a hudebními nástroji (zejména rytmickými) a dalšími pomůckami.

Individuální muzikoterapie je určena uživatelům s těžším mentálním, smyslovým i fyzickým postižením, zejména pak imobilním uživatelům a uživatelům, kteří se nemohou z různých důvodů (agresivita, silné autistické rysy, poruchy chování…) účastnit skupinové muzikoterapie. Dále slouží pro praktické nácviky účastníků muzikoterapeutických školení a pro studenty.

Služba je poskytována výhradně individuálně. Pro službu Sociální rehabilitace pobytové v některých  případech (závažný zdravotní stav, problémy s adaptací,  těžký autismus atp.) společně s rodičem či blízkou osobou.

Cílem služby je:

·        Uspokojování  individuálních potřeb uživatele.
·        Pozitivní emocionální prožitky.
·   Rozvoj smyslového vnímání ve všech složkách s ohledem na aktuální zdravotní stav  a přání uživatele.
·        Aktivní a smysluplné vyplnění volného času, změna prostředí.
·        Budování mezilidských vztahů.
·        Rozvoj jemné a hrubé motoriky.
·        Podpora emocionálního vývoje.
·        Rozvoj estetického cítění a kreativity.

Koncepce práce:

Terapeut přichází společně s uživatelem z rodiny nebo z aktivity, kam se s ním/ní po ukončení terapie vrací, na rodině zjišťuje aktuální stav uživatele. Během celé terapie se snažíme vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Ve službě Sociální rehabilitace pobytové přivádí rodič nebo jiný zástupce uživatele přímo na terapeutickou místnost (podává informace o aktuálním stavu, může se aktivně zapojit do programu  se svým dítětem pod vedením terapeuta)

MUZIKOTERAPIE - TEORETICKÝ ÚVOD

Muzikoterapie je metoda při které používáme zvuk a hudbu cíleně k terapeutickým účelům.

Muzikoterapie patří mezi prožitkové techniky. Hudba má přímočarý vliv na naše emocionální prožívání. Síla v prožitku teď a tady, smyslová zkušenost v pohybu.

Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi má integrující charakter. Integrující proto, že terapeutický proces využívá rozmanité prvky a postupy i jiných terapeutických metod. V terapeutickém procesu se snažíme o komplexní a zároveň jednotné působení na člověka. Z hlediska celostního pojetí není tedy muzikoterapie monoterapií, ale naopak cíleně používá relaxační i abreakční techniky, pohybové aktivity, prvky arteterapie, působení vizuálních podnětů apod.

Celostní pojetí je v současné době obecným trendem v medicíně, psychologii, pedagogice, sociálních vědách apod. Celostní přístup se snaží o důslednou integraci často nesprávně a ke škodě klienta rozdělovaných pohledů, postojů a postupů. V centru pozornosti je člověk, nikoliv konstrukt nemoci či problému. Cílem tedy není pouze snaha reagovat na nemoc, problém, handicap, ale harmonizace člověka při zdůraznění jeho nedělitelné bio-psycho-socio- transcendentální jednoty.

Muzikoterapeutický program má několik fází:

·      ventil (aktivní část, hlasitá rytmická hudba, rytmické hudební nástroje - bubny, tanec, Orffův instrumentář, hra na tělo, snaha o aktivní spolupráci uživatele, uvolnění napětí, agrese, červené světlo)

·        vydýchání se (klidnější hudba, foukání, hra na harmoniku, masáže, prvky z jógy podporující dýchání, bazální stimulace, žluté světlo)

·      komunikace (harmonizační hudba, dotyková terapie, Gentle Teaching, navození pocitu bezpečí, hry s míčem, masážní míčky, hra na nástroje, ocean drum, deštná tyč, navození relaxace, zelené světlo)

·       relaxace (relaxační hudba, celkové zklidnění v poloze příjemné uživateli, oční kontakt, dotyky, respektovat přání uživatele, modré světlo)

·      aktivizace (živější hudba, dotyky, masáže, míčkování, bazální stimulace, návrat do reality, žluté/zelené světlo)

·        závěr (ukončení programu, komunikace, rozloučení, žluté světlo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov