Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Sportovní aktivity

Služba je poskytována v tělocvičně, která se nachází v objektu Fontána, případně ve venkovních prostorách (hřiště, park, příroda).

Vybavení tělocvičny:

a)  technické: audiotechnika, vzduchotechnika

b) nářadí a náčiní: gymnastické nářadí, gymnastické koberce, žebřiny, kruhy, šplhací tyče a lana, lavičky, švédská bedna, závěsné koše, střední brány, didaktické sady pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, vybavení pro rozvoj psychomotoriky (padáky různých průměrů, švihadla, overbally, rondo, textilní pomůcky), míče (různé průměry, materiály, povrchy a hmotnosti), žíněnky, sítě, pingpongové stoly (síťky, pálky, míčky), malé trampolíny, odrazové můstky. 

Tělocvična se využívá zpravidla pro skupinové sportovní aktivity pod vedením pedagogů a  pracovníků sociálních služeb:

·           pro skupinovou zdravotní tělesnou výchovu (využívá RHB)
·           pro sportovní soutěže a turnaje v různých sportech
·           pro kulturní a společenské akce pořádané pro naše klienty

Tělocvična je určena:

·           pro všechny uživatele našeho zařízení s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav
·           pro děti a dospělé s diagnostikovaným mentálním a kombinovaným postižením
·           pro sportovce z jiných zařízení, občanských sdružení a pro další sportovce z řad veřejnosti, kteří se účastní turnajů, pořádaných pro sportovce s mentálním postižením       

Cíl služby:

·           stimulovat a v souladu s vývojovými zákonitostmi i individuálními zvláštnostmi rozvíjet biopsychosociálně účinný celoživotní pohybový režim, zdravotní prevenci, pohybové schopnosti, dovednosti a vědomosti, osobní vlastnosti a pozitivní postoje sportovců k pohybové činnosti
·           maximální rozvoj tělesných schopností - dosažením určitého stupně zdatnosti, popř. udržení současných fyzických schopností
·           učení se novým pohybovým dovednostem 
·           orientace  v prostoru a na vlastním těle 
·           uvědomování si své osobnosti v kolektivu, soužití s kolektivem, respektování autority           
·           sport jako prostředek pro integraci  a inkluzi
·           zvládání zátěžových situací - prožitek, radost z vítězství x neúspěch

Koncepce práce

*        dodržování provozního řádu tělocvičny
*        vychází z metodik jednotlivých sportů, didaktiky TV
*        z praxe a osobní zkušenosti trenérů
*        veškeré pohybové aktivity jsou řízené, vede je cvičitel, pedagog, trenér, pracovník sociálních služeb 
*        dodržování stanovených postupů a způsobů cvičení s ohledem na individuální fyzickou zdatnost 
*        všichni sportovci jsou seznamováni s bezpečností při sportu 
*        rozvoj základních pohybových dovedností a návyků (chůze, běh, skok, házení)
*        rozvoj základních pohybových schopností (vytrvalost, síla, rychlost, obratnost, pohyblivost, rovnováha)
*        kvalitní pohybový projev (harmonie, ekonomičnost, přesnost, ladnost, rytmus pohybu, správné držení těla)
*        pozitivní charakterové a mravní vlastnosti (kolektivní cítění a chování, cílevědomost, iniciativa, samostatnost, kázeň, rozhodnost, odvaha atd.)
*        estetické prožívání, tvořivé schopnosti (zájem utvářet krásný pohyb, krásné prostředí, lidské vztahy)
*        zásady správné výživy 
*        snaha o přiměřený výkon
*        kompenzace jednostranné zátěže (protahovací, vyrovnávací, dechová a relaxační cvičení
*        regenerace duševních sil
*        hygienické návyky (cvičební úbor, sprcha po zátěži)
*        dodržování struktury cvičební jednotky :
1.       úvodní část: uvést sportovce po tělesné a psychické stránce do sportovní aktivity, seznámení s obsahem, příprava hybného systému (prokrvení, zvýšení tonu, aktivace)
2.      hlavní část: nácvik nových pohybových dovedností, opakování pohybových dovedností
3.      závěrečná část: kompenzační cvičení, celkové uklidnění organismu

Pro naše sportovce nabízíme tyto sportovní aktivity:

·           atletika
·           sportovní činnosti (pro klienty s těžším postižením)
·           bocce
·           stolní tenis 
·           pohybové aktivity v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit
·           tělesná výchova pro žáky základní školy speciální (detašované pracoviště Tloskov)
·           přehazovaná
·           volejbal
·           fotbal 
·           pohybové aktivity v rámci rodin v DÚSP
·           pohybové aktivity v rámci víkendových pobytů služby Sociální rehabilitace pobytové

Minimálně je služba poskytována 45 minut.

·           sportovní aktivity (výše uvedené) jsou dle rozvrhu pravidelně 1x týdně  
·           aktivity probíhají v pracovních dnech během školního roku
·           sportovní turnaje a společenské akce se konají v průběhu kalendářního roku 

Návaznost na vnější zdroje:

·           účast na sportovních turnajích, olympiádách, pořádaných ČHSO a dalšími zařízeními v ČR a v zahraničí
·           orientace v novém prostředí, navazování nových kontaktů
·           pořádání pravidelných sportovních her DÚSP a Sdružením sport na Nové Živohošti    
·           pořádání unified turnajů (kolektivní sporty pro sportovce s mentální retardací a běžnou populaci)
·           společné tréninky s místními volejbalisty                         
·           integrace a inkluze
·           reprezentace zařízení 
·           divácká účast na sportovních akcích mimo zařízení, podpora místních sportovců
·           poznávání okolí svého bydliště, svého kraje formou turistických výletů

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov