Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Stimulační místnost

Stimulační místnost je umístěna v objektu Fontána v prvním patře. Je vybavena aparaturou (CD přehrávač, zesilovače, reprosoustavy), vodním sloupcem, míčkovým bazénkem, relaxačním koutem s možností práce pro imobilní uživatele na nízké stěně, hmatovými stěnami, pracovním stolkem a hudebními nástroji (zejména rytmickými) a dalšími pomůckami.

Stimulační místnost je určena uživatelům s těžším mentálním, smyslovým i fyzickým postižením, zejména pak imobilním uživatelům a uživatelům, kteří potřebují z různých důvodů (agresivita, silné autistické rysy, poruchy chování…) klidné pracovní prostředí, pocit bezpečí a empatii při individuálním vedení.

Služba je poskytována především individuálně (uživatel - poskytovatel). V některých případech (závažný zdravotní stav, problémy s adaptací,  těžký autismus atp.) společně s rodičem či blízkou osobou.

Cíl služby:

·         Uspokojování  individuálních potřeb uživatele.
·         Pozitivní emocionální prožitky.
·         Využívání konceptu Bazální stimulace.
·         Pocit bezpečí a jistoty.
·    Rozvoj smyslového vnímání ve všech složkách s ohledem na aktuální zdravotní stav  a přání uživatele.
·         Aktivní a smysluplné vyplnění volného času, změna prostředí.
·         Budování mezilidských vztahů.
·         Rozvoj jemné a hrubé motoriky.
·         Podpora emocionálního vývoje.
·         Rozvoj estetického cítění a kreativity.

Koncepce práce:

Terapeut přichází společně s uživatelem z rodiny nebo z aktivity  kam se s ním/ní po ukončení terapie vrací, na rodině zjišťuje aktuální stav uživatele. Během celé terapie se snažíme vycházet z individuálních potřeb uživatele.

Ve stručném výčtu uvádíme možnosti práce a na stimulační místnosti

·        Práce ve stimulační místnosti vede k podpoře vlastní identity uživatele.

·    Na stimulační místnosti pracuje terapeut převážně s jedním uživatelem individuálně nebo s menší skupinkou (2-3 uživatelé).

·        Využívání konceptu bazální stimulace umožňuje uživateli, aby cítil hranice vlastního těla, měl zážitek z vnímání sama sebe, vnímal okolní svět, cítil pozitivní přítomnost jiného člověka.

·        Stimulační místnost je  prostředím, kde se při společné práci daří přirozeně navazovat verbální či neverbální komunikaci mezi klientem a terapeutem.

·        Místnost je vhodná i pro práci s uživateli s autistickým spektrem (pracovní koutek).

·        Uživatel je v terapeutickém rámci často lépe „čitelný“ a mnohé momenty a vazby se projevují transparentněji.

·     Využívání různé intenzity světel, světelného vodního válce a hudby je ideálním prostředkem při navozování stavu relaxace. Relaxační techniky představují účinný prostředek prevence napětí a stresu, nadměrné zátěže a nemocí, které jsou nadměrným stresem vyvolávány. Důležitost a prospěšnost relaxace platí obecně.

·     Velký důraz je kladen na posilování a  rozvoj smyslového vnímání (zrakové, sluchové, čichové a hmatové) a dále  podněty pro podporu chuťového vnímání.

Vedle těchto nastíněných možností má práce ještě hlubší, podstatnější význam. Jádrem je schopnost nabídnout člověku v roli uživatele autentický lidský vztah (tento vztah kultivovat, rozvíjet). Jinými slovy, terapeutická (a životní) zkušenost člověka nemá povahu technickou, ale především etickou.

 

 Důležitý je pro uživatele pocit přijetí, bezpečí,  pochopení jeho potřeb a empatie terapeuta.

Na stimulační místnosti je činnost  nabízena zpravidla jednou týdně v pracovních dnech během školního roku.  Sociální rehabilitace pobytová využívá  stimulační místnost o plánovaných víkendech.

Minimálně je služba poskytována 30 min, vždy s ohledem na aktuální stav uživatele.

U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení  na stimulační místnost i způsob odcházení. Zpravidla - terapeut doprovází uživatele z rodiny.

Zaměstnanci pracující na  stimulační místnosti mají základní kurz bazální stimulace nebo jsou o něm dostatečně informováni. Pravidelně si  doplňují nové poznatky z dané problematiky v návaznosti na svůj profesní rozvoj. Pravidelně se setkávají a předávají si vzájemně informace.

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2022 CSS Tloskov